ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. หน่วยงานนำร่องในการเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียวและองค์กรปลอดโฟม 100%
2. การปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
3. โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า
4. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองปี2562
5. โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
6. ดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียวปี 2560ปี 2561ปี 2562
7. โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศปี 2560ปี 2561 ปี 2562
8. กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม
9. โครงการจัดการขยะแบบครบวงจรปี 2560-2561
10. โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2562
11. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางปี 2559 ปี 2562
12. พํฒนาเครือข่าย ทสม.
13. โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดยโสธร
14. โครงการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน
15. โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียว